Vedtægter og love for NKD

          

National Kulturarv Danmark

 

Regler og vedtægter for foreningen som er vedtaget af bestyrelsen på

generalforsamlings mødet på Farø den 1007-2015

 

N.K.D. - National Kulturarv Danmark - CVR/SE nr 35319433

 

 

§ 01 : Indmeldelse.:

Indmeldelse skal ske skriftligt til NKD på mail. blivmedlem@nkdanmark

Man vil derefter modtage en indmeldelsesblanket som skal underskrives og tilbagesendes til foreningens Sekretær/Kasserer.

For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives af, forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst 12 md dog med en prøvetid på 30 dage. efter prøvetiden er udløbet vil man automatisk blive slettet hvis man ikke har betalt medlemsgebyret

 

§ 02 : Kontingent.

Kontingentet er fastsat på den ordinære generalforsamling og skal betales inden udgang af forfaldsmåneden.

Kasseren fastsætter medlemmes bedste medlems muligeheder

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættels af bestyrelsen

Årligmedlemskab er på nuværende tidspunkt 225.00 dkr

 

§ 03 : Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftlig til kasseren på mail,eller brev, med en måneds

varsel til udgangen af et år. Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet

ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen

 

§ 04 : Udelukkelse og eksklussion :

Et Medlem kan udelukkes eller ekskluderes,

såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet

på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

God tone og respekt for andre foreninger & klubber er NKD's medlemmer's pligt

både i fritiden og under arbejde i felten da man repensenterer nkd.

Hvis dette ikke respekteres vil man blive bortvist efter bestyrelsens afgørelse.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt

inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

§ 05 : Medlemskab :

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver,

der er fyldt 15 år. Børn under 15år skal ikke betale kontigent

Arkæologi studerende er også er fritaget for kontigent, da de yder

en form for gratis oplysnings arbejde og giver os arkæologisk viden.

For familier med over 2 i hustanden, kan man oprette familie rabat et såkaldt

familie kontigent på 375.00kr om året.

Men dette indebærer at man kun har et medlemskort samt en nkd mail.

Handicappet ikke skal betale medlemskontingent.

Pensonister skal kun betale 125.00kr i medlemsgebyr

Man er velkommen til at være på prøve Gratis i 1 md, men dog skal

tavshedserklæring og reglsæt underskrives, men man vil ikke modtage medlemsmappen

og danefæ mappen fra nationalmuseet samt der er visse ture som feks sommerturen

man heller ikke kan deltage i før kontingent er indbetalt.

 

§ 5 Stk 1

Samarbejds partner i felten, som i øjeblikker Svenske medlemmer fra SMF

Er fritaget for Kontigent så længe de er medlem hos SMF.

 

§ 06 : Fund oplysninger :

Et medlem gør sig forpligtet til at oplyse og aflevere alle fund til N.K.D i forbindelse med foreningens ture i felten. NKS's Registratore sørger for registreing og aflevering til lokal museet

Private fund dog undtaget.

 

§ 07 : Retningslinjer :

Alle medlemmer skal overholde Arkæologernes retnings

linjer i forbindelse med udgravninger og markrekonniseringer.Man må således heller

ikke grave dybere end anvist/oplyst,Samt alle gravet huller skal dækkes til igen

 

§ 09 : Brug af metaldetektor :

Metaldetektor må ikke bruges på gravhøje eller på andre fredet kultur områder.

Alle ikke arkæologiske genstande, jern affald.m.m, der findes med detektor under rekonniseringer skal fjernes og smides forsvarligt ud.

 

§ 10 : Registreringer :

Alle fund skal registreres og oplyses/afleveres til det lokale museum som høre til det ansvars område hvor fundet er gjort.

 

§ 11 : Tyveri :

Medlemmer der på egen hånd beriger sig med fund, for egen vindings skyld og med forsat for salg vil blive ekskluderet omgående og bestyrelsen eller dennes samarbejdspartnere vil afgøre om sagen skal overlades til retsystemet med krav om erstatning og straf.

 

§12 : Aflevering af fund:

Foreningen's bestyrelse afgør om et fund skal afleveres,eller om det må beholdes af finderen,

Normale microlit "Flint" er dog tilladt uden tilladelse fra N.K.D Indsamlingen må dog bare ikke finde sted på registreret bopladser/gravhøje m.v.

Alle fund SKAL registreres og afleveres til lokal museet minimum 7dage efter fund dato.

 

§ 13 : Daglig gang i NKD:

Medlemmer forpligter sig til at udvise respekt samt pæn tale og høftlig optræden i forbindelse med møder/udgravninger/fester m.m

 

§ 14 :Indentitets kort:

Medlemmer, vil blive udstyret med et indentitets kort, som skal fremvises hvis det påråbes/kræves. Misbrug vil medfører indragelse af kortet & bestyrelsen vil tage stilling til en eventuelt udelukkelse af arbejdet i felten.

 

§ 15 : Tavshedspligt :

Alle Medlemmer som uberiggetet udtaler sig til offentligeheden eller andre udenforstående i N.K.D vil blive ekskluderet eller udelukket fra aktiviteter i N.K.D. Viden og beliggenhed omkring fundne kulturskatte skal holdes hemmeligt og må ikke fremvises eller oplyses til andre med mindre der er indhentet en tilladelse fra bestyrelsen i N.K.D.

ALLE har tavshedspligt overfor ikke medlemmer af N.K.D da vi ikke vil have gravrøvere på vores fund steder..

Er du i tvivl så rådfør dig hos din formand eller en anden i N.K.D's bestyrelsen:

Tavshedspligten gælder også over for oplysninger om oldtids genstandenes værdi man må, derfor ikke oplyse over for andre hvor meget disse fundne oldtids genstande er værd , for IKKE at fremme salget af oldtids genstande,Denne regel gælder OGSÅ flint

Alle medlemmer i NKD er underlagt denne regel, overtrædelse af tavshedspligten vil medføre civil retforfølgelse med krav om erstatning.

 

§ 16 : Private Søgninger :

Alle har som medlem i N.K.D lov til at søge privat på lodsejeren/bonden mark/skov. Dette kræver dog at man selv retter henvendelse hertil, og får tilladelsen privat . Man har dog lov til at vise sit forenings kort som beviser at man er en seriøs amartør/studerne arkæolog, men man må ikke sige at man kommer på foreningens vegne hvis dette ikke er aftalt på forhånd med bestyrelsen.

 

§ 16 stk 1 :

Private Søgninger :Private søgninger på N.K.D.s i forvejen afsøgte og registreret steder er strengt forbudt. Samt private ophold i områder som N.K.D har fået anvist, hermed menes Campere eller på anden vis opholde sig i kulturarvs beskyttet områder med henblik på vidre søgning uden tilladelser og som forlængs er registreret .m.v

 

§ 17 : Sikkerheden :

På grund af sikkerheden i N.K.D's arbejde,og bevarelsen af kulturarv s arealerne ,Bliver tidligere medlemmer først frigjort fra tavshedspligten 6 mdr efter en Skriftlig udmeldelse har fundet sted.

 

§ 17 stk 1 Oplysninger og ansvar

NKD påtager sig intet ansvar for eventuelle fejloplysninger eller ukorekte anvisninger på denne hjemmeside samt NKD hæfter ikke for et medlems uvidenhed eller opførelse.

NKD påtager sig dog, at anvise og oplyse medlemmerne bedst muligt omkringbevarelsen af den danske kulturarv, og aflevering og registrering af fund samt viden omkring færden med metaldetektor i diverse områder.

 

§ 18 : Foreningen:

N.K.D's hovedformål er at fremme og beskytte den Danske kulturarv og historie, samt at finde nye fortidsminder til den.

Undervisning og eventuelt, fordrag kan også komme på tale (gratis) for medlemmer

Skoler eller instittioner skal betale det aftalte beløb som NKD's bestyrelse har sat til 1000dkr excl transport omkostninger..

NKD hæfter ikke på nogen måde for medlemmers virke i foreningen lige som det heller ikke er NKD's pligt at finde søgeområder til medlemmerne,

Det er helt op til medlemmet selv at kontakte andre medlemmer i foreneingen og lave ture sammen. Dette kan feks gøres på den måde at man via den udleveret medlemsliste kontakter andre medlemmer ,eller man kan ringe til foreningen og få oplyst eventuelle medlemmer i netop dit område

NKD er forening og talerør for interseret som på den måde kan bruge NKD som netværk og Net museum samt få oplysninger om eventuelle fund m,m

Vi sætter pris på forskellighed samt at dyrke og styrke det sociale fælleskab i foreningen alle kan være med i det spændende arbejde. vi skjuler intet for medlemmerne og derfor styrker dette vores arbejdsmetoder og fælleskab samt troen på hinanden

 

§ 19 : N.K.D's Samarbejds partner/Venner/Offentlige inst. m.m

Hvis man er i andre arkæologiske foreninger bedes dette oplyst før indmeldelsen, Dette betyder IKKE at man er uvelkommen i N.K.D tværtimod, men at man evnt, kan styrke et eventuelt samarbejde med denne. Samt at denne har samlet brugbar viden andes sted fra som vi kan drage nytte af og lære nye ting i NKD

NKD's Samarbejder m.m kan ses på hjemmesidenwww.nkdanmark.dk

 

§ 20 : Talsmand / Presse

I foreningen er der tavshedspligt,for udtaleser til ikke medlemmer, derfor er der valgt to personer af bestyrelsen som talsmænd som retter henv til myndighederne og pressen samt indhenter opholds og søge tilladdelser.Personerne er formanden & næstformanden.Deres stedfortrædere er Kasseren og Sekretæren

 

§ 21 : Udgravninger med arkæologer på Kulturarvs arealer.

Man må ikke fortage udgravninger UDEN at der er en arkæolog eller dennes stedfortræder fra museet på området.som har givet tilladelse til dette, Man skal altid følge arkæologernes anvisninger.

Man må IKKE søge/grave på kulturarvs-arealer uden tilladelse fra Slots og kulturstyrelsen samt det lokale museum der måtte tilhøre beliggenheden,

Der skal også søges tilladelser hos Skov & Naturstyrelsen v/ophold på arealet i længer tid end tilladt.

 

§ 22 : Afvigende klausul (forenings loven)

Bestyrelsen i NKD -Som virksomheds profil NKD's Bestyrelse køre som virksomheds profil dvs, at der er en Formand og en Næstformand samt 5 bestyrelses medlemmer som ikke vælges af,medlemmerne, men kun af den i forvejen siddende bestyrelse.

Ved udskifting af bestyrelse skal min 4 bestyrelses medlemmer være enige.

Bestyrelsen sidder i en 3 årig periode næste valg er torsdag den 10/7-2019

Man skal sammentidig have været medlem i NKD i minimum 2 år for at komme med på en eventuelt valgliste,eller have erfaring fra en tidligerer forening samt være minimum 21 år gammel

 

§23 :Afståelse af NKD ved lukning

Ved nedlukning af NKD skal minimum 4 bestyrelses medlemmer være enige der vil være mulighed for evnt at overtage foreningens virke,hvis ønsket.

Overskud i NKD's medlems kasse, vil ved en lukning af denne, blive overdraget til National museet i København.

Skulle der eventuelt være spørgsmål vedr, denne skrivelse er de

velkommen til at kontakte os

 

O.B.S

Bemærkninger vedrørende foreningsregler

Foreningens bestyrelses regler samt forenings offentlig virke er underlagt

forenings loven i Danmark dog med klausuler og afvigelser for

foreningens sikkerhed og virke.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i NKD .

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen afholdt på farø 10/07-2015

Underskrifter vidner om vedtagelse..

 

Formand. Jesper Andersen - Dato / -

 

Kasserer/Registrator : Mike Stasso - Dato / -

 

Suplant/ Registrator :Frederik Andy - Dato / -

 

 

Samajrbejds partner.

Sverigs metaldetektor forening

Bestyrelses relateret repensanter fra SMF som ikke er underskrivings pligtige

Bestyrelses medlem SMF/NKD .

1 - Hans Rossen.

2 - Aarno oreal.

 

 

 

Den engelske oversættere mangler lige at finpusse den på engelsk

 

The regulations and rules of the association adopted by the Board of

General Assembly meeting on Farø the 1007-2015

 

 N.K.D. - National Heritage Denmark - CVR / SE no 35319433

 

 

 § 01: Registration .:

Registration must be made in writing to the NKD mail. Join @ nkdanmark

You will then receive a registration form that must be signed and returned to the association's Secretary / Treasurer.

For members under 18 must registration form signed by the parents or guardian. Registration is binding for at least 12 Months subject to a probationary period of 30 days. after the trial period has expired you will automatically be deleted if you have not paid the membership fee

 

§ 02: Quota.

The quota is set at the Annual General Meeting and must be paid before the end of the month.

Cashier sets medlemmes best member possible entirety

Payment due dates and collection form fastsættels of the Board

Annual membership is currently 225.00 DKR

 

§ 03: Resignation.

Resignation must be made in writing to the treasurer to mail or letter, with a month

notice to the end of a year. The withdrawal can only be accepted if the member

have no economic balance with the association

 

§ 04: Exclusion and eksklussion:

A Member may be excluded or excluded,

if his behavior is contrary to the association's statutes, or the member

in particularly serious manner has failed to fulfill its membership obligations.

Good manners and respect for other associations and clubs are NKD members's duty

both in leisure or work in the field as it repensenterer nkd.

If this is not respected you will be expelled by the Board's decision.

In both the cases of exclusion as exclusion member has the right to be heard

before the board makes its decision.

 

§ 05: Membership:

As an active member board of directors may record any,

the age of 15 years. Children under 15yo will not pay contingent

Archaeology students are also exempt from contingent as they provide

a form of free awareness work and gives us archaeological knowledge.

For families with more than two in the household, you can create family discount a so-called family contingent on 400.00kr year but this means you have only a membership card and a nkd mail.

Handicapping not have to pay membership fees. Pensonister only pay 125.00kr in membership fee

You are welcome to be on probation Free in 1 month, but must

confidentiality agreement and of Conduct signed, but you will not receive a member directory

and treasure trove folder from the National Museum and there are certain trips as eg the summer trip

you also can not participate in before quotas are paid.

 

§ 5 Paragraph 1

Cooperation partner in the field, as in øjeblikker Swedish members from SMF

Is exempt Accounts Ghent as long as they are members of SMF.

 

§ 06: Fund details:

A member gets obliged to provide and deliver all findings to the NKD in connection with the association's walks in the field. NKS Registrant Tore ensure registreing and pass to the local museum

Private fund exempt.

 

§ 07: Guidelines:

All members must comply with The archaeological direction

Lines in the excavations and markrekonniseringer.Man must therefore also

not dig deeper than instructed / informed well as all dug holes must be covered again

 

§ 09: Use of metal detectors:

Metal detector should not be used on mounds or other protected cultural areas.

All non archaeological objects, iron affald.mm found with detector during rekonniseringer should be removed and discarded safely out.

 

§ 10: Registrations:

All findings should be recorded and reported / submitted at the local museum which belong to the area of ​​responsibility where the record is.

 

§ 11: Theft:

Members there on their own enriches itself with discoveries, for personal gain and offset from the sale will be excluded immediately and Directors or its partners will decide whether the case should be left to the Legal System for compensation and punishment.

 

Section 12: Submission of findings:

The Association's Board of Directors determines whether a fund must be returned, or whether it should be retained by the finder,

Normal Microlit "Flint" is allowed without permission from the NKD collection may simply not take place at the registered settlements / burial mounds, etc.

All findings MUST be registered and handed over to the local museum minimum 7dage following the discovery date.

 

§ 13: Daily time in NKD:

Members undertake to respect and nice speech and høftlig attitude to meetings / sites / parties etc.

 

§ 14: Indentitets card:

Members will be equipped with a indentitets card that must be presented if påråbes / required. Misuse will result in involvement of the board and the board will respond to a possible exclusion of the work in the field.

 

§ 15: Confidentiality:

All members who uberiggetet statements to the government unit or other outsiders NKD will be excluded or excluded from activities in the NKD Knowledge and location around the found treasures to be kept secret and shall not be presented or disclosed to others unless first obtaining permission from the Board of NKD

ALL sworn to secrecy to non members of NKD as we do not want the grave robbers on our society places ..

If in doubt, consult with your leader or other in NKD's Board of Directors:

This obligation also applies to information about the antiquity of the valuables they must, therefore, does not disclose to others how much they found ancient objects worth, NOT to promote the sale of ancient objects This rule ALSO flint

All members of NKD are subject to this rule breaches will result in civil retforfølgelse for damages.

 

§ 16: Private Searches:

All have membership in the NKD allowed to seek private on the landowner / farmer field / forest. This requires that you yourself will contact them and get the permit private. However, it has allowed to show his association card that proves that you are a serious amartør / nipples archaeologist, but one should not say that to get on the association's behalf if this is not agreed in advance with the board.

 

§ 16 paragraph 1:

Private Searches: Private searches NKDs already searched and registered places is strictly prohibited. As well as private stay in areas NKD have been told this refers vans or otherwise stay in the heritage protected areas in order remains active search without permits and forlængs registered control, office

 

§ 17: Safety:

Because of the security of NKD's work, and the preservation of cultural heritage's land, Being former members first released from secrecy 6 months after a written resignation has occurred.

 

§ 17 paragraph 1 Information and responsibility

NKD assumes no responsibility for any error information or ukorekte instructions on this website and NKD is not liable for a member's ignorance or construction.

NKD assumes, however, is to present and to the members as possible about the preservation of the Danish cultural heritage, and delivery and registration of findings and knowledge surrounding the whereabouts of the metal detector in various areas.

 

§ 18: The Association:

NKD's main purpose is to promote and protect the Danish heritage and history, as well as finding new monuments to it.

Teaching and possibly, lectures can also be considered (free) for members

Schools or instittioner to pay the agreed amount as NKD's board has set for 1000dkr excluding transport costs ..

NKD shall not be liable in any way for members working in the association just as it does not NKD's duty to find the search areas for members

It is entirely up to the member to contact other members to unite and not make trips together. This can eg be done in the way that via the supplied list of members contacting other members, or you can call the association to learn about any members in your particular area

NKD's association and the voice of the interested who then can use NKD as network and Net museum as well as information about any finds m, m

We value diversity and to cultivate and strengthen the social community in the association everyone can participate in the exciting work. we hide nothing of the members and therefore reinforces that our working methods and community and faith in each other

 

§ 19: NKD's Corporate Partner / Friends / Public inst. Mm

 If in other archaeological associations please inform before joining, this does NOT mean that you are unwelcome in the NKD contrary, but that evnt can enhance any cooperation with this. As well as this have collected useful knowledge stocks place from which we can benefit and learn new things in NKD

NKD's collaborations mm can be seen on hjemmesidenwww.nkdanmark.dk

 

§ 20: Spokesperson / Press

In the association's professional confidentiality Testimonials for non members, therefore we have chosen two people by the board as spokesmen like dishes henv to the authorities and the press, and obtain residence and search tilladdelser.Personerne is Chairman & næstformanden.Deres deputies are Cashier and Secretary

 

§ 21: Excavations by archaeologists on Cultural Heritage sites.

Do not wear excavations NOT that there is an archaeologist or his deputy from the museum on området.som have given permission for this, must always follow the archaeologists' instructions.

DO NOT search / dig in heritage areas without the permission of Slots and Culture Agency and the local museum that might belong to the locality,

We must also seek permissions from Forest and Nature Agency v / stay on the land in longer time than allowed.

 

§ 22: Differing clause (Association Act)

The Board of NKD -As company profile NKD's Board run the business profile that is that there is a President and a Vice-Chairman and five board members who are not elected by the members, but only the already existing Board.

By interchange of Directors will be my four board members agree.

The board sits in a three-year term next election is Thursday, 10 / 7-2019

It compares time, having been a member for NKD a minimum of 2 years to join a possible choice list, or have experience from a previous round of association and be 21 years of age

 

Law 23: Abandonment of NKD at closing

At the closure of NKD be minimum four board members agree there will be an opportunity evnt to take over the activities of the society, if desired.

Profit in NKD's member box, will by a closure of this will be transferred to the National Museum in Copenhagen.

Should there be any questions about this letter is the

welcome to contact us

 

O.B.S

Notes on association rules

Association Board rules and association public act subject

association law in Denmark, however, with clauses and deviations for

Association's safety and efficacy.

 

Sincerely

 The Board of NKD.

 

The Articles of Association adopted at the General Meeting held on Farø 10 / 07-2015

Signatures testify adoption ..

 

Chairman. Jesper Andersen - Date / -

 

Treasurer / Registrar: Mike Stasso - Date / -

 

Suplant / Registrar: Frederik Andy - Date / -

 

.Kreds Chairman Lolland Falster Benjamin - Date / -

 

 

             

 

Swedish partner.

The Swedish metal detector Association

Board related repensanter SMF are not sign related.

Board Member SMF / NKD.

1 - Hans Rossen.

2 - Aarno oreal.