Danekræ

Danekræ

 

Se Detektorfilm HER 

Læs hvad pressen skriver om vores hobby

2 Guldringe på en dag

Detektor jagt 1

Detektor jagt 2

 

Film

Engelsk arkæolog fortæller

 

Film

Baghaven bliver undersøgt

 

Film

 

---------------------------

 

Mange fund dukker op ved detektor afsøgning og det er ikke altid nemt at kunne se forskel om det er nyt eller gammelt,

Så gem de genstande som du er i tvivl om og tag et foto og

skriv evnt størrelsen på dem

og send det til os.før du kasser det i  skraldespanden.

--------------------------------

Efter hånden som fundne dukker op skal man putte dem

i poser for a sikre dem imod yderlige ridser og skrammer posen skal være påført GPS indmålning og dit navn der efter skal det bringes på musum til vider behandling af danefæ hvis der er tale om dette

-------------------------------

 

__________________

 * Nogle mønter er næsten umulige at tyde

Man kan altid sende dem ind

til national museet så sender

de dig et svar.men normalt

afleveres fund til det lokale

museum som tilhører

området hvor du har gjort

dit fund.

Dit lokale museum kan

du finde i din lokal telefonbog eller på nettet.

Hvis du trykker på kortet neden under kan du se hvad for et musseum dine fund skal afleveres på

Send os dine fund så

kigger vi på dem

nkd@nkdanmark.dk 

      Når oldtiden dukker frem

Geologisk Museum varetager behandlingen af danekræ for Statens Naturhistoriske Museum.

 

Danekræ er danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Danekræ tilhører staten og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Have).

 

I praksis er man også velkommen til at henvende sig til et af Danmarks øvrige statslige eller statsanerkendte museer, hvis man kommer i besiddelse af en naturhistorisk genstand, der formodes at være danekræ.

 

Hvad er danekræ?

 

 

Begrebet danekræ blev indført i forbindelse med Folketingets revision af Museumsloven i 1989. Danekræ er jordfundne naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. Danekræ tilhører staten og skal straks afleveres til Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum, Zoologisk Museum, Botanisk Have).

 

Den der finder et danekræ vil få udbetalt en godtgørelse, som afhænger af den videnskabelige udstillingsmæssige værdi, samt af den omhu, hvormed genstanden er blevet behandlet.

 

Bestemmelserne om danekræ er indført for at sikre de mest betydningsfulde naturhistoriske fund for den danske offentlighed. De svarer nøje til de bestemmelser, der i mere i 300 år har været gældende for danefæ - de mest betydningsfulde jordfundne, menneskeskabte genstande.

 

Reglerne om danekræ gælder ikke for truede nulevende planter og dyr, som henhører under naturbeskyttelsesloven og jagtloven.

 

Hvilke fund erklæres for danekræ?

 

Mange mennesker samler på sten, mineraler og fossiler. Enten har de en privatsamling, eller også ønsker de blot nogle få pæne stykker til at sætte på reolen. Enkelte af fundene er imidlertid så værdifulde, at de bør opbevares på et museum. Det er kun disse fund, der er omfattet af lovens bestemmelser. Det kan det være vanskeligt på forhånd at angive hvilke fund, der vil blive erklæret for danekræ. Det vil bero på en vurdering i hvert enkelt tilfælde; men generelt må det forventes, at følgende genstande vil være omfattet:

1. Sjældne eller meget velbevarede fossiler (forstenede dyr og planter).

2. Sjældne dyreskeletter eller dele heraf fra istiden og tiden herefter.

3. Mineraler og bjergarter med sjælden sammensætning eller forekomstmåde.

Krystaller af usædvanlig størrelse eller form.

 

Hertil kommer, at alle meteoritter ifølge lovens bestemmelser er danekræ.

 

Genstandene skal være af dansk oprindelse eller ført til landet uden menneskets hjælp, f.eks. af istidens gletschere.

 

Den videnskabelige værdi af et danekræ er størst, hvis det nøjagtige fundsted kan udpeges, således at dette kan opsøges igen for en nærmere undersøgelse. Samtidig er det værd at huske, at der ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse tages hensyn til den omhu, hvormed finderen har behandlet genstanden. Dette betyder bl.a., at unødvendig afrensning og præparation bør undgås. Hvis der kræves en egentlig udgravning for at bjerge hele genstanden, f.eks. et skelet, skal det overlades til fagfolk.

 

Hvad gør finderen?

 

Hvis man gør et usædvanligt fund, som man mener vil kunne blive erklæret for danekræ, er proceduren følgende:

 

1.Noter findestedet og kontakt det nærmeste naturhistoriske museum (se adresselisten). I praksis er man også velkommen til at henvende sig til et af de øvrige museer, der er nævnt i adresselisten. Her vil man foretage en første vurdering af genstanden.

2.Hvis man på det museum, hvortil genstanden indleveres, skønner, at der kan være tale om et danekræ, overlades den i museets varetægt mod kvittering, der skal indeholde en kort beskrivelse, gerne ledsaget af en skitse eller et foto.

 

3.Museet kontakter Danekræudvalget , der er nedsat af Statens Naturhistoriske Museum. Udvalget indhenter de fornødne ekspertudtalelser og afgør derefter, om genstanden skal erklæres for danekræ. Udvalget fastsætter også størrelsen på den godtgørelse, der udbetales til finderen.

 

Hvor kan man indlevere mulige danekræ?

Statens Naturhistoriske Museum:

Geologisk Museum

Øster Voldgade 5-7

1350 København K.

 

Tlf. 3532 2345 Botanisk Have

Øster Farimagsgade 2B

1353 København K

Tlf. 3532 2222

 

Zoologisk Museum

Universitetsparken 15

2100 København Ø.

Tlf. 3532 1000

 

Øvrige Museer:

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Folehavevej 15-17

2970 Hørsholm

 

Tlf. 45 86 05 72 Molermuseet

Skarrehagevej 8

7900 Nykøbing Mors

 

 

 

Er der for langt til et af disse museer, kan man i stedet henvende sig til det lokale kulturhistoriske museum, der vil sende genstanden videre.

 

Hvis museet umiddelbart kan afgøre, at der foreligger en så almindelig genstand, at den ikke vil kunne komme i betragtning som danekræ, kan dette meddeles mundtligt og genstanden tilbagegives.

 

Mener museet, at der muligvis foreligger en genstand, som vil kunne blive erklæret for danekræ, skal genstanden tages i vare. Museet skal i den forbindelse sikre sig, at hele genstanden er indleveret og om nødvendigt bede finderen om at indlevere den resterende del. Der skal til finderen udfærdiges en modtagelseskvittering, som skal indeholde en kort beskrivelse, evt. ledsaget af en skitse eller et foto. Derved undgås tvivl om genstandens identitet under sagsbehandlingen og ved tilbageleveringen af en genstand, der ikke blev erklæret for danekræ. Kvitteringen skal desuden indeholde oplysninger om funddato, fundsted og evt. andet, der kan være af betydning for den videre sagsbehandling.

 

Museet sørger for at genstanden overdrages til danekræudvalget på Geologisk Museum, som også skal have en kopi af modtagelseskvitteringen.

 

Indleveringsmuseet skal være opmærksom på, at genstanden fortsat tilhører finderen. Der må derfor ikke udføres præparation af genstanden, medmindre finderen skriftligt har givet tilladelse hertil. Under alle omstændigheder bør præparation kun gennemføres, hvor det er nødvendigt for vurderingen af, hvorvidt genstanden skal overdrages til danekræudvalget.

 

Indleveringsmuseet anmodes om ikke at henvende sig til pressen vedrørende danekrævurderingen af genstanden, før danekræudvalget har truffet endelig afgørelse. Sagsbehandlingstiden er normalt 3-6 månder afhængig af fundets art.

 

Danekræudvalget under Statens Naturhistoriske Museum består af:

 

Lektor Arne Thorshøj Nielsen (formand)

Lektor Gilles Cuny

Lektor Jan Audun Rasmussen

Konservator Sten L. Jakobsen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINDER: Martin Vinding Nielsen NKD medlem fra Falster

 

"VI Ønsker Martin et stort Tillykke med fundet her fra NKD Bestyerlse"

Vi takker for den dejlige historie

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dagen startede med jeg tog ud på min efterhånden super mark, hvor fundene spreder sig fra germansk - vikinge - og middelalder ,

gik på marken og fandt lidt forskelligt da jeg fik den tanke at jeg gerne ville finde Guld 😉 om Odin var med mig skal jeg være usagt men ikke desto mindre 10 meter længere fremme , fik jeg et 40-48 signal på proen , hvilke ikke er super men graves det sku det, var ved at falde bag over da noget Guld lignende kom frem! Tænkte det er løgn.. Men nej mit til dato bedste fund , var dermed en realitet .. Og for det ik skal være løgn måtte jeg ud dagen efter , med min makker det ku jo være der var mere... Og utroligt nok fandt jeg et guld smykke mere ! Nemlig det her

Skrevet af: Martin Nielsen

FUNDET AF MARTIN NIELSEN